Subscribe to receive notifications of new posts:

Subscription confirmed. Thank you for subscribing!

Julie A. Sparks

Julie A. Sparks

March 30, 2021 12:00AM

ภายใน Cloudflare: ป้องกันการแอบอ้างเป็นเจ้าของบัญชี

Security Week (TH) Cloudflare Gateway (TH) Cloudflare Access (TH)

ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา Cloudflare ได้เผยแพร่บล็อกโพสต์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้นเพื่อรักษาความปลอดภัยลูกค้าของเราจากบ็อต credentials stuffing , ตรวจจับผู้ใช้ที่มีข้อมูลประจำตัวที่ถูกบุกรุก และปิดกั้นผู้ใช้จากบริการพร็อกซี แต่เราจะทำอย่างไรภายใน...