Subscribe to receive notifications of new posts:

Subscription confirmed. Thank you for subscribing!

Zero Trust (ZH)

กฎการเชื่อมโยงเครือข่ายส่วนตัว Zero Trust

December 08, 2021 1:59PM

ก่อนหน้านี้ในปีนี้ เรา ประกาศ ความสามารถในการสร้างเครือข่ายส่วนตัวบนเครือข่าย Cloudflare ด้วยการควบคุมการเข้าถึงที่ต้องใช้ข้อมูลระบุตัวตน เราตื่นเต้นที่จะแบ่งผันข้อมูลกับคุณว่า เร็วๆ นี้ คุณจะสามารถเพิ่มการควบคุมการเข้าร่วมและเข้าสู่ระบบภายในได้ด้วย...

Continue reading »

More Posts