Subscribe to receive notifications of new posts:

Subscription confirmed. Thank you for subscribing!

WAF (TH)

Cloudflare เว็บแอปพลิเคชันไฟร์วอลล์ใหม่

March 29, 2021 2:00PM

Cloudflare เว็บแอปพลิเคชันไฟร์วอลล์ (WAF) บล็อกภัยคุกคามทางไซเบอร์มากกว่า 57 พันล้านรายการต่อวัน ซึ่งนั่นหมายถึงการร้องขอ HTTP ที่ถูกบล็อกไปกว่า 650,000 การร้องขอต่อวินาที โค้ดต้นฉบับที่ใช้กรองการรับส่งข้อมูลนี้เขียน...

Continue reading »

More Posts