Subscribe to receive notifications of new posts:

Subscription confirmed. Thank you for subscribing!

RPKI (TH)

ปกป้องลูกค้า Cloudflare จากความไม่ปลอดภัยของ BGP ด้วยการตรวจจับการรั่วไหลของเส้นทาง

March 25, 2021 12:00AM

Border Gateway Protocol (BGP) การรั่วไหลของเส้นทางและการเข้ายึดเส้นทางสามารถทำลายการทำงานของคุณได้ ทั้งนี้ BGP ไม่มีความปลอดภัย ซึ่งเป็นผลจากการออกแบบของมันเอง และข้อมูลการกำหนดเส้นทางที่ไม่ถูกต้องที่แพร่กระจายไปทั่วอินเทอร์เน็ตสามารถสร้างความชะงักงันและเป็นอันตรายต่อการ...

Continue reading »

More Posts