Subscribe to receive notifications of new posts:

Subscription confirmed. Thank you for subscribing!

การกรองข้อมูล

การใช้ Cloudflare สำหรับการป้องกันข้อมูลสูญหาย (Data Loss Prevention)

March 24, 2021 7:12PM

การขโมยข้อมูลหรือการสูญหายของข้อมูลอาจเป็นการทดสอบที่ใช้เวลานานและมีราคาแพง ซึ่งทำให้เกิดการสูญเสียทางการเงิน การเชื่อมโยงแบรนด์เชิงลบ และบทลงโทษจากกฎหมายที่เน้นความเป็นส่วนตัว ยกตัวอย่าง...

Continue reading »

More Posts